Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (TEBA/FEAD)».


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άγιος Ιωάννης Ρέντη, 13/7/2015

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (TEBA/FEAD)».

Η Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, στην οποία συμμετέχει ο Δήμος Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη, με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) την Περιφέρεια Αττικής, πρόκειται να υλοποιήσει στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά και στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή/και βασικής υλικής συνδρομής, καθώς επίσης στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.
Στο πλαίσιο αυτό,
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ που κατοικούν στα όρια του δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη να υποβάλλουν Αιτήσεις Υπαγωγής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής.
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Από 15.07.2015 έως 05.08.2015
Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων:
Η Αίτηση των δυνητικά ωφελούμενων υποβάλλεται ηλεκτρονικά:
Είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS)
Είτε μέσω των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης
Η Αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986.
ΣΗΜΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ:
Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη
Μπιχάκη 8, Αγ.Ι.Ρέντη
2ος όροφος
Τηλέφωνο: 2132004820, 2132004818, 2132004822, 2132004813
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00 π.μ. – 13.30 μ.μ.
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΙΝΑΙ:
Ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, διαζευγμένα, σε διάσταση ή σε χηρεία), που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες των εξαρτώμενων μελών
Οικογένεια, δηλαδή ενότητα φυσικών προσώπων, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη ή ένα έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη.
Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:
α. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον:
- είναι ανήλικα ή
- είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης
ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή
- είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη
στρατιωτική τους θητεία.
β. Τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εφόσον είναι άγαμα,
διαζευγμένα, σε χηρεία:
- τέκνα ενός ή και των δύο συζύγων/γονέων
- αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δύο συζύγων/γονέων
γ. Οι ανιόντες
δ. Τα ανήλικα που στερούνται και των δυο φυσικών τους γονέων και έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με έναν εκ των δυο συζύγων/γονέων της οικογένειας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που αναθέτει την επιμέλεια σε άλλο πρόσωπο.
Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, γ και δ, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.
Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης β δεν δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.
Άστεγοι, δηλαδή άτομα που διαμένουν, σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους, διανυκτερεύουν σε ξενώνες ύπνου ή διαβιούν σε προσωρινά ή πρόχειρα καταλύματα, τα οποία δεν πληρούν τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και δεν διαθέτουν τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.
Εξαιρέσεις
α. Άτομα τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.
β. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) ή είναι ωφελούμενοι του Προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ.9 του Ν.2716/99.
γ. Άτομα ή οικογένειες, οι οποίοι είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και για όσο διαρκεί η υλοποίηση του προγράμματος.
δ. Άτομα τα οποία αν και είχαν την υποχρέωση , δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2 και Ε3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το τελευταίο οικονομικό έτος, εκτός εάν υποβάλουν εκπρόθεσμα τις αντίστοιχες δηλώσεις. Η παρούσα εξαίρεση δεν αφορά στην ομάδα των αστέγων.
Εισοδηματικά κριτήρια ωφελουμένων (πραγματικό εισόδημα):
ετησίως για μεμονωμένο άτομο
ετησίως για το ζευγάρι
Προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας
Στη μονογονεική οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαζευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας
Ως πραγματικό εισόδημα νοείται το συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας στη διάρκεια του οικονομικού έτους – μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, των κρατήσεων του ν. 4093/2012 ή υπέρ δημοσίου, της εισφοράς αλληλεγγύης του ν. 3986/2011. Στο συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.
Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται:
α. αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης
β. διατροφές που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, ή με συμβολαιογραφική πράξη
ή με ιδιωτικό έγγραφο, το επίδομα αναδοχής, καθώς και το εξωιδρυματικό επίδομα ή προνοιακά
επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ.3 του
Ν.4172/2013.
Περιουσιακά κριτήρια:
Α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει
τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000
για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000
ευρώ.
Β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά
ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λ.π. να μην υπερβαίνει για
το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας
απόφασης.
Γ. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις ατόμων και οικογενειών τα οποία έχουν στην ιδιοκτησία τους αεροσκάφη,
ελικόπτερα ΙΧ, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες), και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, άνω των 5
μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.

ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 (ΧΡΗΣΗ 2014)

Σάββατο, 2 Μαΐου 2015

Ο ιατρικός σύλλογος Άρτας καταγγέλλει το κοινωνικό ιατρείο Άρτας. Υπογραφές κατά της καταγγελίας στην δομή αλληλεγγύης.


Διαμαρτυρία προς τον Ιατρικό Σύλλογο Άρτας
2681028111 - Iatrikos.artas@gmail.com
Με μια πρωτοφανή απόφαση η πλειοψηφία του ΔΣ στον Ιατρικό Σύλλογο της Άρτας καταγγέλλει τη λειτουργία του Κοινωνικού Ιατρείου και Φαρμακείου της περιοχής με ψέμματα, στρεβλώσεις και λάσπη τόσο κατά της δομής αλληλεγγύης, όσο και των ανθρώπων που προσφέρουν εθελοντικά γιατρούς, φαρμακοποιούς και πολίτες.
Στα χρόνια των μνημονίων δημιουργήθηκαν συλλογικότητες σε όλες τις γειτονιές, σε όλες τις πόλεις αφού η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. Και είναι οι δομές αλληλεγγύης αυτές που κράτησαν την κοινωνία και παλεύουν σήμερα να την βγάλουν από την κρίση όρθια.
Κι όμως η πλειοψηφία του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου της Άρτας δεν το δέχεται. Δικαίωμά της. Δεν μπορεί όμως με ψέμματα να καταγγέλει τη λειτουργία του θυμίζοντας τους αλήστου μνήμης υπουργούς Υγείας (Λοβέρδο, Γεωργιάδη και Βορίδη) που έκαναν το ίδιο.
Οι βολεμένοι δεν μπορούν να κατανοήσουν την αξία της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς.
Ας τους απαντήσουμε
Ζητάμε συνολικά από τον Ιατρικό Σύλλογο της Άρτας και ιδιαίτερα από τους:
1. ΧΑΡΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 
3. ΣΙΛΙΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
4. ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
6. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
να πάρουν πίσω την απόφασή τους και να αποκαταστήσουν τη σημαντική προσφορά της δομής αλληλεγγύης και το κύρος των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτή.

ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΔΩ

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

ΕΠΕΙΓΟΝ: ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΦΙΕΡΩΣΤΕ ΜΕΡΙΚΑ ΛΕΠΤΑ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Ο πολυαγαπημένος μου σύζυγος χρειάζεται την άμεση βοήθεια σας.
Του διαγνώστηκε από το πουθενά "οξεία Λευχαιμία" και δίνει τον δικό του αγώνα και μαζί του και όλοι εμείς που τον αγαπάμε.
Από εδώ και πέρα θα χρειαζόμαστε συνέχεια ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ
Αν θέλετε να τον βοηθήσετε και να του χαρίσετε ΖΩΗ μπορείτε να δώσετε ΑΙΜΑ σε οποιοδήποτε νοσοκομείο
και να δώσετε τα στοιχεία του συζύγου μου που είναι τα έξης: ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.
Για ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ μπορείτε ΜΟΝΟ στο νοσοκομείο ΜΕΤΑΞΑ.για ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ επικοινωνήστε μαζί μου στο τηλέφωνο 6936174645 Στεργίου-Χαλκιοπούλου Νατάσα

Είναι σύζυγος και πατέρας 2 μικρών κοριτσιών.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΟΥ.
Σας ευχαρίστω θερμά.

Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ.


Η Μαγδαληνή Ρούσου (15 ετών) νοσηλεύεται στο ογκολογικό νοσοκομείο ΕΛΠΙΔΑ.
Διαγνώστηκε πρόσφατα λευχαιμία και χρειάζεται αιμοπετάλια
 
Η λήψη των αιμοπεταλίων γίνεται στο νοσοκομείο Αγλαϊα Κυριακού, 9.30-14.00 και Τρίτη, Πέμπτη μέχρι τις 18.00.
 
Ο/η  δότης/τρια θα πρέπει να είναι πάνω από 62 κιλά και κάτω των 50 ετών.
 
 
Είναι πολύ σημαντικό και επείγον, όποιος μπορεί να βοηθήσει.
 
 
 

Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

Ο Συνήγορος του Πολίτη στις γειτονιές της πόλης.


Τις συνέπειες της κρίσης στην καθημερινή ζωή σε γειτονιές του δυτικού λεκανοπεδίου Αττικής και της Αθήνας βάζει στο επίκεντρο της δράσης του ο Συνήγορος του Πολίτη τον Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο. Κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής θα είναι στη διάθεση των κατοίκων αυτών των περιοχών, για να δεχτούν τις αναφορές τους και να συζητήσουν τα προβλήματά τους. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να διερευνηθούν όσα ζητήματα ανέκυψαν λόγω της οικονομικής κρίσης, όπως και τα φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού. 

Συγκεκριμένα, κλιμάκια του Συνηγόρου του Πολίτη θα βρίσκονται στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη-Νίκαια, στο παλαιό ∆ημαρχείο Αγίου Ιωάννη Ρέντη (Μπιχάκη 8) και στο Πέραμα, στο ∆ημαρχείο Περάματος (Λεωφόρος ∆ημοκρατίας 22) από τις 9 πμ έως τις 2 μμ τις παρακάτω ημερομηνίες: 

Φεβρουάριος 

Τρίτη 17, Τετάρτη 18 και Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 

Τρίτη 24, Τετάρτη 25 και Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015 

Μάρτιος 

• Τρίτη 3, Τετάρτη 4 και Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015 

Περαιτέρω στοιχεία για τη δραστηριότητα του Συνηγόρου του Πολίτη σε γειτονιές του ∆ήμου Αθηναίων κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο θα ανακοινωθούν σύντομα. 

Για περισσότερες πληροφορίες: Πέτρος Παραγυιός τηλ. 2131306625. 

Η ενέργεια αυτή υποστηρίζεται από το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για την Αλληλεγγύη και την Κοινωνική ένταξη στην Ελλάδα (2019-2014).

Θεανώ Φωτίου: "Επιταχύνεται το πρόγραμμα για την ανθρωπιστική κρίση"Συνέντευξη της Θ. Φωτίου  στην ΑΥΓΗ για τα μέτρα της κυβέρνησης για την ανθρωπιστική κρίση.


* Η κυβέρνηση δείχνει αποφασιστική. Είχατε αναφέρει χαρακτηριστικά πως, όταν ρωτήσατε τον Αλ. Τσίπρα "νομίζεις ότι αν αρχίσουμε σε δύο μήνες να δίνουμε αυτά που υποσχεθήκαμε είναι καλά;", πήρατε την απάντηση: "Όχι, καθόλου, νομίζω ότι (σ.σ.: πρέπει να αρχίσουμε) από τώρα". Πρακτικά αυτό μπορεί να συμβεί;

Από τα επτά μέτρα του πυλώνα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, υπάρχουν μέτρα που μπορούν να ξεκινήσουν πολύ γρήγορα. Για παράδειγμα, μπορούμε χάρη στη ΔΕΗ να έχουμε πολύ γρήγορη πρόσβαση σε όσους δεν έχουν ρεύμα και να τους δώσουμε δωρεάν ηλεκτρικό. Αντιστοίχως μπορεί το ίδιο να συμβεί με το μέτρο που αφορά τη δωρεάν μετακίνηση των μακροχρόνια ανέργων και την πρόσβαση στα νοσοκομεία των ανασφάλιστων ανέργων. Από την άλλη η σίτιση και η στέγαση απαιτούν πιο σύνθετες διαδικασίες, τόσο στο επίπεδο εντοπισμού των ωφελουμένων όσο στο επίπεδο του σχεδιασμού του έργου, στο επίπεδο συνεννόησης με φορείς και στο επίπεδο αξιολόγησης και ελέγχου του έργου.

* Ποιες ακριβώς είναι οι δυσκολίες στη σίτιση και τη στέγαση;

Υπάρχουν πολλά άτομα που δεν έχουν καθόλου στοιχεία. Ούτε φορολογική δήλωση, ούτε ΑΜΚΑ, ούτε τίποτα. Όμως οι άνθρωποι αυτοί είναι που έχουν χτυπηθεί περισσότερο από την κρίση και απαιτείται πολλαπλή υποστήριξή τους. Τόσο η σίτιση, όσο και η στέγαση, αποτελούν πολυσύνθετα ζητήματα. Η σίτιση, διότι έχουμε ένα μεγάλο πλέγμα φορέων που ασχολούνται με αυτή (δήμοι, εκκλησία, ΜΚΟ, δομές αλληλεγγύης), από όπου πρέπει να συγκεντρωθούν τα στοιχεία για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε πώς και πού θα παρέμβουμε. Θα το χρησιμοποιήσουμε όλο αυτό το πλέγμα για να κάνουμε την υλοποίηση της πολιτικής μας και την υλοποίηση των μέτρων μας.

Εξίσου πολυσύνθετη είναι η στέγαση. Μιλάμε για 30.000 διαμερίσματα, άρα για έναν πολύ μεγάλο αριθμό επωφελούμενων, που πρέπει να εντοπίσουμε, όπως και πρέπει να βρούμε στην κάθε περίπτωση και την κατάλληλη διαδικασία χάρη στην οποία θα "βρούμε" τα διαμερίσματα. Υπάρχουν άδεια σπίτια και τρόποι με τους οποίους θα βρούμε στέγη για τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Η επιδότηση ενοικίου, οι παρεμβάσεις στη σχολάζουσα δημόσια περιουσία και η αξιοποίηση των εγκαταλειμμένων ακινήτων είναι μερικοί από τους τομείς που μπορούν να δώσουν λύσεις.

* Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο σας;

Έχουμε ξεκινήσει τις επαφές με όλους όσοι θα υποστηρίξουν την προσπάθεια μας, όπως με τον αρχιεπίσκοπο την Παρασκευή, αλλά και με τις Περιφέρειες εν όψει των προγραμμάτων που θα αρχίσουν να υλοποιούνται αυτές τις μέρες. Την ερχόμενη εβδομάδα θα συναντηθώ με τον διοικητή της ΔΕΗ, ενώ θα υπάρξει συντονισμός με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Βρισκόμαστε επί της ουσίας στο στάδιο της χαρτογράφησης όσων έχουν ανάγκη, την ίδια ώρα όμως ξεκινά και η εφαρμογή μέτρων.

Το πρόγραμμα επιταχύνεται, αλλά θέλουμε να κάνουμε σοβαρή δουλειά. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο στοχεύουμε να θεσμοθετήσουμε τα εργαλεία της υλοποίησής του προγράμματός μας. Πρέπει να έχουμε ακόμα συναίσθηση το ότι δεν υπήρχε ποτέ τέτοιο πρόγραμμα, τόσο διευρυμένο, με τόσα πολλαπλά μέτρα. Ένα πρόγραμμα που απαιτεί φερέγγυα εργαλεία και θεσμούς, τα οποία δεν υπάρχουν σήμερα. Θα τρέξουμε κάποια μέτρα και η υλοποίηση κάποιων άλλων θα επιτευχθεί σταδιακά. Δεν δίνουμε ημερομηνίες, πράττουμε.

* Πώς θα εντοπιστούν οι «αόρατοι» πολίτες;

Μπορούμε να τους εντοπίσουμε στο επίπεδο που βρίσκονται, δηλαδή στους δήμους και στις γειτονιές. Και χρειαζόμαστε την συνδρομή των υπηρεσιών των δήμων, τις γνώσεις των άτυπων και τυπικών δομών αλληλεγγύης και της Εκκλησίας.

* Ποιος είναι ο ρόλος των κοινωνικών δομών σήμερα; Η εμπειρία τους μπορεί να αποδειχτεί χρήσιμη;

Βασιζόμαστε πάρα πολύ σε αυτά τα δίκτυα, τυπικά και άτυπα, τα οποία δραστηριοποιούνται στα χρόνια της κρίσης. Θα διαβουλευτούμε και μαζί τους. Ξέρουν τι συμβαίνει σε άμεσο επίπεδο και μπορούν να μας μεταφέρουν με αξιοπιστία το μέγεθος των αναγκών. Η μεγάλη εμπειρία και γνώση όλων αυτών των δικτύων, η τεχνογνωσία της φτώχειας που έχουν αποκτήσει, τα υποδείγματα νέας κοινωνικής συγκρότησης που έχουν δοκιμάσει είναι στοιχεία που θέλουμε να ενσωματώσουμε στις πολιτικές μας. Και εμείς θα βρεθούμε σε κάθε γειτονιά, ώστε να ενημερώσουμε τους πάντες για τις δράσεις που θα τρέξουμε και να απενοχοποιήσουμε τον λαό φυτεύοντας το σπόρο της αλληλεγγύης. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι θα προτρέψουμε τον κόσμο να βγει από το σπίτι του. Ο ρόλος μας ως κράτους δεν αρκείται στο να λάβει ο καθένας την αναγκαία γι' αυτόν βοήθεια, αλλά να του δώσουμε τα ερείσματα για να πάρει τη ζωή στα χέρια του. Χρειαζόμαστε, δηλαδή, τους πάντες συμμέτοχους στο έργο που έχουμε να κάνουμε.

Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

Διαμαρτυρία της "Κίνησης ενάντια στους πλειστηριασμούς" Τετάρτη 05/11/2014 στο Ειρηνοδικείο του Πειραιά.ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ

Μέσα στη ζοφερή πραγματικότητα που ζούμε και την αντικοινωνική πολιτική που εφαρμόζει η μνημονιακή συγκυβέρνηση, έρχεται να προστεθεί ένα ακόμα ζήτημα μέγιστης σημασίας. Οι πλειστηριασμοί κατοικιών των Ελλήνων πολιτών - ένα ευθέως αντισυνταγματικό μέτρο - έχουν ήδη πάρει τεράστιες διαστάσεις επιδεινώνοντας τη γενική εξαθλίωση και δημιουργώντας νέες στρατιές αστέγων.

Εμείς, οι πολίτες και οι συλλογικότητες που συγκροτήσαμε την «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ» θεωρούμε χρέος μας να διαμαρτυρηθούμε και να αντισταθούμε σ’ αυτήν την αντιλαϊκή πολιτική που καταλύει καθημερινά τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία. Τα σπίτια και οι περιουσίες μας δεν ανήκουν σε κανέναν, παρά μόνο σε εμάς.
Σε πείσμα όλων όσοι επιδιώκουν ένα διαιρεμένο λαϊκό κίνημα χωρίς αγωνιστικότητα και παλμό, επιζητούμε τη συστράτευση και τη συμπόρευση σε κοινούς αγώνες. Η ενότητα και η συμμαχία όλου του ελληνικού λαού είναι το όπλο μας!
ΚΑΛΟΥΜΕ όλες τις συλλογικότητες, κινήσεις, οργανώσεις, πολιτικές παρατάξεις και πολίτες που συμμερίζονται το αίτημά μας «ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ-ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ» να συστρατευθούν μαζί μας στην «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ» με ισότιμη εκπροσώπηση όλων, με σκοπό το μπλοκάρισμα των πλειστηριασμών στα Ειρηνοδικεία της περιοχής μας.

Η διαμαρτυρία μας ξεκινάει αυτήν την Τετάρτη 05/11/2014 και ώρα 15:30 στο Ειρηνοδικείο του Πειραιά, οδός Νικήτα 12 – Πειραιάς. Η Νικήτα είναι πεζόδρομος, πάροδος της Γούναρη, στην Κεντρική Αγορά του Πειραιά.